Badania lekarskie jest aktualne?

» Posted by on Wrz 18, 2016 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Badania lekarskie jest aktualne? została wyłączona

Badania lekarskie

Aktualność orzeczenia lekarskiego

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 kp jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której pracownik ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 grudnia 2002 r. I PKN 44/2002

Obowiązkowe wstępne badania lekarskie

1) Legitymowanie się wynikami specjalistycznymi badań lekarskich, stwierdzających zdolność do wykonywania określonego zawodu lub czynności, nie zwalnia z obowiązku poddawania się wstępnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 229 § 1 Kodeksu pracy.

2) Z przepisów jednoznacznie wynika, że posiadanie przez osobę przyjmowaną do pracy lub pracownika świadectwa stwierdzającego uprawnienia danej osoby do wykonywania określonego zawodu nie jest tożsame z posiadaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku – art. 229 § 4 kp.

3) Świadectwa kwalifikacyjne, stwierdzające uprawnienia określonej osoby do pracy w charakterze kierowcy, są dokumentem potwierdzającym uprawnienia zawodowe i stanowią jeden z warunków umożliwiających wykonywanie pracy kierowcy. Nie jest to jednak warunek wystarczający i uzasadniający dopuszczenie przez pracodawcę do pracy osobę, która nie posiada ponadto aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

badania lekarskieWyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2002 r. II SA 3358/2001

Obowiązkowe wstępne badania lekarskie i przeszkolenie Bhp w razie ponownego zatrudnienia

Obowiązek przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje także w razie ponownego po przerwie zatrudnienia tej samej osoby na tym samym stanowisku, co poprzednio. Nie uchyla obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich przedstawienie przez pracownika wyników badań przeprowadzonych dla innych celów niż podjęcie pracy.

Wyrok NSA z dnia 1999.02.02 II SA/Wr 975/97

 

468 ad