Nowy druk protokołu powypadkowego, co zmieniono.

» Posted by on Lut 8, 2020 in aktualności, Informacje BHP, przepisy bhp | Możliwość komentowania Nowy druk protokołu powypadkowego, co zmieniono. została wyłączona

Nowy druk protokołu powypadkowego, co zmieniono.

Od 2020r obowiązuje nowy protokół powypadkowy

Co zmieniono:

Brak obowiązkowej pieczątki nagłówkowej

Zmniejszono liczbę danych osobowych: pominięto imię ojca,   miejscowość urodzenia a także NIP osoby poszkodowanej)

W kwestii danych pracodawcy nie wpisujemy REGON

Jedna ze zmian mocno istotnych to punkt 13. Należy w tym miejscu wykreślić czy składa poszkodowany/członek rodziny uwagi lub zastrzeżenia. Niezbędne jest, by zachować formę pisemną, by dołączyć je do protokołu.

Bardzo dobra zmiana w treści, uważam.

Protokół powypadkowy 2020

ROZPORZĄDZENIE
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 10 czerwca 2019 r.)
Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik Protokół nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

M_RP

468 ad