Zmiana przepisów BHP w szkołach

» Posted by on Sty 10, 2019 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne, przepisy bhp | Możliwość komentowania Zmiana przepisów BHP w szkołach została wyłączona

Zmiana przepisów BHP w szkołach

BHP w szkole, zmiany które obowiązują od 2018r. oraz 01.03.2019r. sprawdź które.

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.Poz. 2140
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z 2009 r. poz. 1130, z 2010 r.
poz. 1408 oraz z 2011 r. poz. 968) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem
wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) oraz w przepisach wydanych
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub
program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów
i dyrektora.”;
2) § 4 i § 4a otrzymują brzmienie:
„§ 4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:
1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
§ 4a. Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów
szkolnych.”;
3) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie
funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką
szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem
szczególnych środków ostrożności.
4. Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,
w szczególności uczniów.”;
4) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem.”;
5) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jadalnie lub inne pomieszczenia, o których mowa w ust. 2, umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków.”;
6) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:
1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;
2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”;
7) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.”;
8) w § 20 po wyrazie „pracownie,” dodaje się wyraz „świetlicę,”;
9) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”;
10) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Substancje chemiczne i ich mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających
przed ich szkodliwym działaniem, opatrzonych etykietami zawierającymi nazwę substancji chemicznej lub
mieszaniny tych substancji oraz informującymi o ich niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia działaniu.
2. Substancje chemiczne niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne – w rozumieniu przepisów o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach – należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych
do tego celu.
3. Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, zgromadzonych w szkole lub placówce, osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji
i mieszanin.
4. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych
i mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz umieszcza te karty w łatwo dostępnym miejscu.”;
11) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. 1. Strzelnice organizowane w szkołach lub placówkach muszą spełniać warunki określone w ustawie
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730).
2. Regulamin strzelnicy, o której mowa w ust. 1, opracowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
3. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze
strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
4. Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba spełniająca warunki, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.”;
12) użyte w § 41 w ust. 2, w § 43 w ust. 7 i w § 46 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „kurator oświaty” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „organ sprawujący nadzór pedagogiczny”;
13) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:
„§ 44a. 1. Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania.
2. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.”.
§ 2. Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.:
1) dostosują długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

468 ad