Koronawirus a badania medycyny pracy

» Posted by on Kwi 19, 2020 in aktualności, badania, Blog o bhp, Informacje BHP, inne, Koronawirus, przepisy bhp | Możliwość komentowania Koronawirus a badania medycyny pracy została wyłączona

Koronawirus a badania medycyny pracy

Aktualizacja w zakresie badań lekarskich pracowników

Jest to nowelizacja na czas przejściowy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Zawiesza się następujące obowiązki w zakresie badań lekarskich pracowników:
Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
1. Zawiesza się obowiązek przeprowadzenia badań okresowych pracowników.
2. Zawiesza się przepis, na podstawie którego okresowe badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
3. Zawiesza się konieczność przeprowadzenia badań okresowych pracowników pracujących w
warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających wykonywanych w szczególnych sytuacjach (dotyczy także badań po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami).
4. Zawiesza się przepisy dotyczące obowiązku poddania się badaniom lekarskim dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.
5. Zawiesza się przepisy dotyczące obowiązku poddania się badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie lekarskie stanowi elektroniczną dokumentację medyczną.
Orzeczenie lekarskie włącza się do akt osobowych pracownika.

Regulacja na czas przejściowy:
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 31m ustawy COVID-19, który wchodzi w życie z dniem 8 marca 2020 r. (z mocą wsteczną)
Podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 1 pkt 17 ZmCOID-19
Znowelizowane przepisy: art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Dodane przepisy: art. 12a oraz art. 31m ustawy o COVID-19

468 ad