Odkryj kwoty odszkodowań z ZUS w 2015

» Posted by on Mar 22, 2015 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Odkryj kwoty odszkodowań z ZUS w 2015 została wyłączona

Odkryj kwoty odszkodowań z ZUS w 2015

Wzrosły stawki odszkodowań z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od dnia złożonego wniosku ZUS w ciągu 7 dni termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Tak mówią przepisy.

Na co można liczyć, jak ustalany jest uszczerbek procentowy pisałam http://behapowcy.pl/?p=1296

Kwoty odszkodowań za % uszczerbku i innych przysługujących po wypadku przy pracy od 1 kwietnia 2015r uległy zwiększeniu.

 

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 757 zł
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 757 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 13 242 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty 13 242 zł
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 68 102 zł
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 34 051 zł
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego 68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego 68 102 zł oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 13 242 zł
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego 34 051 zł oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było uprzednio to odszkodowanie.

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2015 poz. 251)
468 ad