Wypadek w podróży służbowej Wyroki SN

» Posted by on Lip 12, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Wypadek w podróży służbowej Wyroki SN została wyłączona

Delegacja, podróż służbowa

Postępowanie pracownika – podróż służbowa

Ochrona zagwarantowana pracownikowi będącemu w podróży służbowej przez art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy wypadkowej z 1975 r. jest bardzo szeroka i wyklucza związek zdarzenia z pracą tylko wtedy, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 6 grudnia 1990 r., II PRN 10/90, PiZS z 1991 r. nr 4, poz. 62

Brak opieki medycznej

Przyczyną zewnętrzną wypadku w czasie podróży służbowej może być także niezapewnienie przez pracodawcę należytej opieki medycznej pracownikowi.

Wyrok SN z 5 sierpnia 1998 r., II UKN 146/98, OSNAP z 1999 r. nr 15, poz. 496

wypadek szefa

wypadek szefa

Wypadek po zakończeniu podróży służbowej

Nie jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105) wypadek, jakiemu uległ pracownik zakończeniu podróży służbowej, chociażby wypadek ten zdarzył się w drodze do zakładu pracy w celu rozliczenia kosztów tej podróży.

Wypadek taki – w zależności od konkretnej sytuacji – może być natomiast uznany za wypadek w drodze do pracy w rozumieniu art. 40 wymienionej wyżej ustawy, choćby nastąpił w czasie urlopu wypoczynkowego. (ustawa uchylona)

Uchwala SN z 15 kwietnia 1977 r., III PZP 2/77, OSNC z 1977 r. nr 11, poz. 206

Wypadek przed spoczynkiem – delegacja

Wypadek, jakiemu uległ pracownik delegowany przez macierzysty zakład pracy poza miejscem swego stałego zamieszkania podczas czynności przygotowawczych do nocnego spoczynku (…), ma charakter wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 20, poz. 105). (ustawa uchylona)

Wyrok SN z 12 sierpnia 1977 r., IU PRN 25/77, OSP 78 r. nr 2, poz. 22

Pracownik na delegacji

Pracownik delegowany poza teren macierzystego zakładu pracy oraz poza miejsce swego zamieszkania objęty jest szczególną ochroną ubezpieczeniową. Ochrona ta obejmuje wszelkie czynności pracownika delegowanego wynikające z okoliczności związanych z delegacją, z wyłączeniem tylko takich czynności, które kolidują z jej celami albo nie mają związku z tymi celami. Wprawdzie przygotowanie posiłku (z czym łączy się przygotowanie opału) przez pracownika delegowanego nie wiąże się bezpośrednio z faktycznym wykonywaniem pracy, ale czynność ta jest niezbędna do możności wykonywania przez niego zadań, dla których został wydelegowany. Taka więc czynność (przygotowywanie posiłku) pozostaje w związku z delegacją i jest w istocie wykonywaniem polecenia zakładu delegującego, który – nie zapewniając pracownikowi delegowanemu w miejscu jego delegacji całodziennych posiłków przygotowywanych przez inne osoby – zobowiązuje go do samodzielnego ich przygotowywania.

Wyrok SN z 10 kwietnia 1974 r., III URN 5/74, OSNC z 1975 r. nr 3, poz. 44

Śmiertelne zatrucie – delegacja

Śmierć pracownika w czasie wypoczynku po pracy, będąca następstwem zatrucia wskutek nienależytego funkcjonowania urządzeń ogrzewczych w kwaterze wynajętej przez zakład pracy w miejscowości, do której został on delegowany, stanowi wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 lipca 1969 r. w sprawie określenia wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy i z wypadkami w zatrudnieniu oraz w sprawie świadczeń z tytułu niektórych wypadków dla osób nie będących pracownikami (Dz. U. nr 23, poz. 107). (rozporządzenie uchylono)

Uchwala SN z 21 grudnia 1973 r., III PZP 25/73, OSNC z 1974 r. nr 4, poz. 64

Śmierć po powrocie z delgacji

Wypadek śmiertelny, któremu uległ pracownik w drodze z niebędącej siedzibą zakładu pracy bazy tego zakładu, do której powrócił z delegacji służbowej, do miejsca swego zamieszkania, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 lipca 1969 r. (Dz. U. nr 23, poz. 170). (rozporządzenie uchylono)

Uchwała SN z 10 marca 1977 r., III PZP 1/77, OSNC z 1977 r. nr 11, poz. 204

468 ad