Szkolenie bhp, instrukcje bhp

» Posted by on Cze 12, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Szkolenie bhp, instrukcje bhp została wyłączona

Szkolenia Bhp

 szkolenie bhpSkutki nie zdania egzaminu

1) W razie zatrudnienia pracowników przy obsłudze maszyn obowiązkiem zakładu pracy jest sprawdzenie, czy szkolenie, którym objęci są robotnicy, jest wystarczające dla wszystkich osób zatrudnionych przy obsłudze tych maszyn. W razie stwierdzenia u niektórych robotników niedostatecznych wyników szkolenia, zakład pracy obowiązany jest przeszkolić dodatkowo tych robotników.

2) Jeżeli mimo dodatkowego szkolenia robotnicy nie wykażą opanowania materiałów szkoleniowych, zakład pracy powinien takich robotników odsunąć od pracy, jako nieprzydatnych na określonym stanowisku.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1965 II PR 685/64OSNC 1965/7-8/136

Ponowne zatrudnienie

Obowiązek przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje także w razie ponownego po przerwie zatrudnienia tej samej osoby na tym samym stanowisku, co poprzednio. Nie uchyla obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich przedstawienie przez pracownika wyników badań przeprowadzonych dla innych celów niż podjęcie pracy.

Wyrok NSA z dnia 1999.02.02 II SA/Wr 975/9

Instrukcje Bhp

Wydanie instrukcji stanowiskowych Bhp

Obowiązek wydania przez pracodawcę szczegółowych instrukcji i wskazówek w zakresie bhp na stanowiskach pracy dotyczy wszystkich stanowisk pracy, również tych, które nie wiążą się z wykonywaniem pracy w jednym i tym samym miejscu.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1999.02.17 II SA/Wr 935/98 Pr.Pracy 1999/10/41 we Wrocławiu

468 ad