Rola protokołu powypadkowego orzecznictwo SN

» Posted by on Lip 30, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Rola protokołu powypadkowego orzecznictwo SN została wyłączona

Protokół powypadkowy

Związanie treścią protokołu

Stwierdzenie zakładu pracy, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, nie jest wiążące. Ani organ rentowy, ani sądy, nie są związane treścią protokółu powypadkowego.

Wyrok SA w Poznaniu z 22 lutego 1994 r., lII AUr 591/93, Prawo Pracy z 1995 r. nr 2, poz. 38

 Związanie wyrokiem sądu

Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego – Sądu Pracy, wydany w sprawie o zmianę treści protokółu powypadkowego i ustalający, iż sporne zdarzenie jest wypadkiem przy pracy – ma znaczenie prejudycjalne i wiąże nie tylko zakład pracy, ale także organ rentowy w sytuacji, kiedy odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu pracownika spowodowanego wypadkiem w nieuspołecznionym zakładzie pracy przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyrok SA w Łodzi z 19 lutego 1999 r., III AUa 782/98, Pr. Pracy z 1999 r. nr 6, poz. 49

Powództwo – podstawa prawna

Powództwo o ustalenie lub sprostowanie treści protokołu powypadkowego jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c.

Postanowienie SN z 27 stycznia 1998 r., II UKN 471/97, OSNAP z 1999 r. nr 2, poz. 75

Wystąpienie do sądu

Pracownikowi, który nie dochodzi roszczeń odszkodowawczych bądź rentowych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.), ale ma interes prawny w ustaleniu, że określone zdarzenie było wypadkiem przy pracy lub zaistniało w okolicznościach nie pozbawiających go roszczeń z tejże ustawy – a ustalenia te decydują o jego prawach i związanych z nimi ewentualnie w przyszłości roszczeniach -przysługuje prawo wystąpienia do sądu rejonowego – sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego na podstawie art.189 k.p.c. (ustawa uchylona)

Uchwala SN z 11 maja 1994 r., II PZP 1/94, OSNAP z 1994 r. nr 6, poz. 96

Dochodzenie przed sądem

Wszczęcie przed organem rentowym postępowania o rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy nie wyłącza możliwości dochodzenia przed sądem pracy ustalenia treści protokołu powypadkowego.

Uchwała SN z 28 kwietnia 1987 r., III PZP 9/87, OSNC z 1988 r. nr 7-8, poz. 94

Zmiana protokołu

W zakresie praw i obowiązków określonych rozporządzeniem RM z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy na równi z pracownikiem traktować należy, w razie śmiertelnego wypadku pracownika, członka jego rodziny uprawnionego do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy. Oznacza to, że zawsze, gdy osoba ta wykaże, że ma w tym interes prawny, może żądać, aby ustalenia protokółu powypadkowego zostały zmienione. (rozporządzenie uchylono)

Wyrok SN z 18 grudnia 1979 r., III PR 76/79, nie publikowany

Protokół PZU

Protokół PZU nie jest protokołem ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w rozumieniu rozporządzenia z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 115 poz. 744).

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 listopada 1999 r. II UKN 226/99 OSNAPiUS 2001/6 poz. 207 Prawo pracy i prawo socjalne – Przegląd orzecznictwa 2001/3 str. 22

 Charakter protokołu powypadkowego

Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy (art. 244 § 2 k.p.c.), którego treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz że zakwalifikowano je jako wypadek przy pracy.

Na zasadzie art. 252 k.p.c. ten, kto wykaże interes prawny, może żądać, aby ustalenia protokółu powypadkowego zostały zmienione, co oznacza, że nie są wiążące dla sądu powszechnego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 1973 r. III PRN 35/73 OSNCP 1974/5 poz. 95).

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 maja 1999 r. II UKN 658/98 OSNAPiUS 2000/15 poz. 594 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000/3 str. 39 Monitor Prawniczy 2000/10 str. 653 Prawo pracy i prawo socjalne – Przegląd orzecznictwa 2000/7 str. 58

Przepisy bhp rozporządzenie ustawa

odszkodowanie z zus

Treść protokołu a ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany treścią protokołu powypadkowego, w szczególności w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wówczas, gdy jest on płatnikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu tego wypadku przewidzianego w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 z późn. zm.). (ustawa uchylona)

Wyrok sądu apelacyjnego z dnia 29.07.1999 r. III AUa 259/99 OSA 1999/11-12/56 w Łodzi

Wyłączenie przedawnienia – protokół powypadkowy

Przepis art. 291 § 1 k.p. nie ma zastosowania do powództwa o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego na podstawie art. 189 k.p.c.

Wyrok SN z 16 marca 1999 r., II UKN 510/98, PiZS z 1999 r. nr 7-8, poz. 56

468 ad