Obowiązek zapewniania posiłków napojów

» Posted by on Sie 22, 2015 in Blog o bhp, wyroki Sądów | Możliwość komentowania Obowiązek zapewniania posiłków napojów została wyłączona

Posiłki profilaktyczne i napoje

 Obowiązek zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych

Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych dotyczy tylko tych pracowników wykonujących pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, którzy są zatrudnieni na stanowiskach określonych w trybie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279), jako dające prawo do takich świadczeń.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10.04. 2001 r. SA/Bk 178/01 Pr.Pracy 2001/12/42 w Białymstoku

Przerwa na spożycie posiłku

1) Przysługujące pracownikowi – na podstawie układu zbiorowego pracy – uprawnienie do korzystania z przerwy na spożycie posiłku z istoty swej jest świadczeniem z zakresu b.h.p., zobowiązującym zakład pracy do takiej organizacji czynności zleconych pracownikowi i miejsca jego pracy, aby mógł on spożyć posiłek niezbędny do regeneracji jego sił w odpowiednich warunkach.

2) Przerwa udzielana pracownikowi na spożycie posiłku w czasie pracy nie oznacza skrócenia o czas jej trwania czasu pracy obowiązującego pracownika i nie rodzi roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy w okresie tej przerwy.

3) Zakład pracy ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania tego obowiązku. Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, jak i inne normy ustawodawstwa pracy zmierzające do ochrony zdrowia i życia pracownika przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska pracy, nakładają na zakład pracy i pracownika bezwzględny obowiązek ścisłego ich przestrzegania, nie dopuszczając możliwości zastąpienia tego świadczenia ochronnego ekwiwalentem pieniężnym chyba, że taką możliwość przewiduje przepis szczególny.

Wyrok Sądu Najwyższego 16.01.1973 I PR 25/73OSNC 1974/1/7

468 ad