Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP

» Posted by on Lut 5, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP została wyłączona

Odpowiedzialność za BHP. Jest tego sporo jak zobaczysz w zestawieniu poniżej. Konsekwencje mogą dotyczyć osób na całej „drabinie” od pracownika ……….. po pracodawcę.

 

 
Rodzaj odpowiedzialności Kogo dotyczy Za co Rodzaj kary
Porządkowa Pracownik Nie przestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, ppoż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy Upomnienia,Nagany
Nie przestrzeganie przepisów bhp lub ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pieniężna
Materialna Pracownik Wyrządzenie pracodawcy szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy Odszkodowanie w granicach rzeczywistej straty, nie więcej niż trzymiesięczne wynagrodzenieW pełnej wysokości w przypadku działania umyślnego
Za szkodę w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się Odszkodowanie w pełnej wysokości, także za utracone korzyści
Wykroczeniowa Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę Nie przestrzeganie przepisów i zasad bhp Grzywna
Nie wywiązywanie się z obowiązków dotyczących bhp w zakładzie pracy
Nie wykonywanie w terminie nakazów Inspektora pracy
Utrudnianie działań Inspekcji Pracy i nie udzielanie informacji wymaganych podczas tych działań
Dopuszczenie do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecko przed 16 rokiem życia bez zezwolenia właściwego inspektora pracy
Karna Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niedopilnowanie obowiązków umyślnie:-         kara pozbawienia wolności do lat 3,nieumyślnie:-         grzywna,-         kara ograniczenia wolności,-         kara pozbawienia wolności do roku 
Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo
Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę nie zawiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządzenie lub nie przedstawienie wymaganej dokumentacji – grzywna do 180 stawek dziennych albo- kara ograniczenia wolności
Cywilna Pracodawca lub osoba reprezentująca pracodawcę W sytuacji, gdy otrzymane na podstawie „ustawy wypadkowej” świadczenia nie wyrównują w pełni szkody będącej następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Rodzaje świadczeń odszkodowawczych (art. 444 k.c., art. 445 § 1k.c., art. 446 k.c., art. 447 k.c.):-         zwrot kosztów leczenia-         wypłacenie sumy potrzebnej do przygotowania się poszkodowanego do wykonywania innego zawodu-         renta-         renta „rodzinna”-         zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę-         zwrot kosztów pogrzebu-         jednorazowe odszkodowanie
Obie strony stosunku pracy Wszelkie spory nie uregulowane w przepisach prawa pracy, dla których zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

468 ad