Cała prawda o szkoleniach z ewakuacji, czy szkolić się?

» Posted by on Kwi 22, 2015 in Blog o bhp, Szkolenia | Możliwość komentowania Cała prawda o szkoleniach z ewakuacji, czy szkolić się? została wyłączona

Cała prawda o szkoleniach z ewakuacji, czy szkolić się?

Na jakiej podstawie przeprowadzane są szkolenia. 

Ustawa z z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – z późn. zm.) Dział X zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Teraz krok po kroku w zapisy Kodeksu

Krok 1 informować

Art. 2071. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy  i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
 3. pracownikach wyznaczonych do:
  a) udzielania pierwszej pomocy,
  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Krok 2 wyznaczyć

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  a) udzielania pierwszej pomocy,
  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Krok 3 dostosować

§ 2.

Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Krok 4 przeszkolić 

§ 3

Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Krok 5 powierzyć zadania

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji  lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak pokazałam w 5 krokach szkolenia dla osób w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji są konieczne i wynikają wprost z przepisów. Pracodawca uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń ma dostosować liczbę osób które będą te zadania wykonywały a także rodzaj czy intensywność szkolenia. Firmy szkoleniowe oferują szkolenia już 3 godzinne. Po zakończeniu wystawią właściwe zaświadczenie. Programy szkoleń też są różne.
Poniżej jeden z przykładowych programów szkoleń.

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych
1. Ogólne wiadomości o pożarach i wybuchach, zapoznanie pracowników obiektu
z przepisami przeciwpożarowymi.
2. Zagrożenia pożarowe obiektu oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru. 
4. Rozmieszczenie i obsługa sprzętu gaśniczego oraz stałych i pozostałych urządzeń  ppoż.
5. Sposoby ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru oraz sposoby postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo – gaśniczych.
 

M_RP

468 ad