Czy pracownik służby bhp może fotografować pracowników łamiących przepisy bhp?

» Posted by on Cze 25, 2016 in aktualności, Blog o bhp, Informacje BHP | 4 komentarze

Czy pracownik służby bhp może fotografować pracowników łamiących przepisy bhp?

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik służby bhp wykonywał zdjęcia pracownikom dla potwierdzenia naruszania przez nich przepisów i zasad bhp. Realizacja tego zadania musi odbywać się na polecenie – za zgodą lub wiedzą pracodawcy.

articleImage: Czy pracownik służby bhp może fotografować pracowników łamiących przepisy bhp?fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Stosownie do art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. z.) – dalej k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Z tą powinnością łączy się obowiązek wynikający art. 2379 § 1 k.p., który zabrania pracodawcy dopuszczania do pracy pracownika bez środków ochrony infywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz obowiązek egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp. Do pomocy w wykonywaniu wskazanych obowiązków przepisy prawa wyznaczają służbę bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne (art. 23711 k.p.). Podlega ona bezpośrednio pracodawcy (§ 1 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie Służby BHP , Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.) – dalej r.s.b.h.p.

 

Pracodawca może natomiast monitorować sposób wykonywania obowiązków przez pracowników przez robienie zdjęć, gdy jest to niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów (np. egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp), a jednocześnie nie narusza praw i wolności osób, których dotyczy (por. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) – dalej u.o.d.o. Zdjęcia pracowników są danymi, które polegają szczególnej ochronie (art. 7 pkt 2 u.o.d.o.), co wiąże się z koniecznością odpowiedniego ich przechowywania. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik służby bhp wykonywał zdjęcia pracownikom dla potwierdzenia naruszania przez nich przepisów i zasad bhp. Realizacja tego zadania musi odbywać się na polecenie, za wiedzą lub zgodą pracodawcy, gdyż to on jest administratorem danych i na nim spoczywa obowiązek szczególnej staranności, aby były one właściwie przechowywane i nie były udostępniane osobom nieupoważnionym (36 ust. 1 u.o.d.o.). Ponadto pracownicy powinni zostać uprzedzeni o możliwości stosowania omawianego sposobu dokumentowania wyników kontroli
Wszelkie przekroczenie przez pracodawcę jego uprawnień w zakresie monitorowania pracowników narusza dobra osobiste pracownika i podlega ochronie na gruncie prawa cywilnego. Poszkodowany pracownik może żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, a w szczególności złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380) pracownik może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wybrany cel społeczny.

Artykuł pochodzi z Serwisu BHP. Czy służba BHP w Waszych firmach używa takiego narzędzia? Jak się sprawdza?

Ja w swej pracy zawodowej używam w celu zobrazowania zastanego stanu bezpieczeństwa, dokumentowania wypadków. Staram się jednak nie fotografować wizerunku pracowników jeśli nie jest to niezbędne. Dobre zdjęcie znaczy więcej niż szczegółowy i kwiecisty opis. Zgodzicie się ze mną ?

 

468 ad

4 komentarze

  1. Prawda, wszystko powinno dokonać się za zgodą pracownika. Ponadto kwestia udokumentowania popełnianego wykroczenia nie powinna być równoznaczna z narażaniem się na niebezpieczeństwo.

  2. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie aby fotografować pracowników łamiących prawo, jeżeli jest to na polecenie Administratora Danych Osobowych czyli pracodawcy. Przetwarzanie takich danych jest prawnie usprawiedliwione zgodnie z UODO. Inaczej wygląda to, jeżeli osobą fotografującą jest pracownik służby bhp spoza zakładu pracy, wtedy wymagana jest zgoda osoby fotografowanej.

  3. sprawa dyskusyjna jak dla mnie… w ogóle w miejscu pracy to lepiej fot nie robic, polecam śmieszny tekst zatrwożonego wyrobnika z korpo: http://www.eporady24.pl/upublicznienie_zdjecia_wykonanego_w_miejscu_pracy,pytania,2,79,1242.html ciekawa jestem jak ta spraw(k)a się skończyła ;)))

  4. Interesujący wpis. Myślę, że w wielu przypadkach fotografowanie w miejscu pracy jest kwestią sporną. Może warto podjąć współpracę w zewnętrzną firmą, która zajmie się stałym monitorowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną, dzięki czemu wykonywanie fotografii nie będzie konieczne….

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>