Nie chce szef prać będzie go kosztować

» Posted by on Gru 8, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Nie chce szef prać będzie go kosztować

Ten wpis będzie dotyczył prania odzieży roboczej  a zwolnień od ZUS jest więcej ….

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników.

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS?

Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może  wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia składek ZUS

Pranie odzieży roboczej

Obowiązkiem pracodawcy należy zapewnienie pranie odzieży roboczej (tej którą wydał pracownikowi lub wypłacił ekwiwalent za nią). Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Powinien on być wypłacony w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (Art. 2379 § 3 Kodeksy pracy).

Można zastosować ustalenie wysokości ekwiwalentu

  • na podstawie przedłożonych przez pracownika dokumentów zapłaty, np. paragonów,
  • we wzajemnym porozumieniu pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych środka piorącego, wody, energii elektrycznej oraz czasu zużytego przez pracownika (co potwierdza wyrok NSA z 8 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/Lu 392/97),
  • w oparciu o aktualne ceny rynkowe stosowane w pralniach.

W artykule wrześniowym na blogu pisałam o ekwiwalencie za pranie, warto się z nim zapoznać, by dodatkowo ekwiwalent który jest przychodem dla pracownika był wolny od podatku dochodowego. ekwiwalent-za-pranie

Wypłata ekwiwalentu za pranie w formie ryczałtu, którego wysokość jest ustalona w oderwaniu od kosztów poniesionych przez pracownika podlega opodatkowaniu.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

M_RP

468 ad