Odzież i obuwie robocze. Ekwiwalent a ZUS ?

» Posted by on Lis 28, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Odzież i obuwie robocze. Ekwiwalent a ZUS ?

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać.

Kosztami nie ma obciążać pracowników.

Ten wpis będzie dotyczył odzieży i obuwia roboczej  i coś jeszcze się znajdzie ….

Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia składek ZUS.

Odzież i obuwie robocze

Odzież, która w wyniku wykonywania pracy może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu to pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie odzież i obuwie robocze. Obowiązek ten wynika z art. 2377 kodeksu pracy. Pracownika należy zaopatrzyć w odzież i obuwie także gdy wynika to ze względów ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Co ważne to dostarczona odzież musi spełniać wymogi określone w Polskiej Normie.

Tabela odzieży i obuwia roboczego jest załączinkiem do regulaminu lub osobnym uregulowaniem, w tabeli gospodarowania należy zapisać rodzaj przysługującej odzieży i przewidywane czasokresy użytkowania. Odzież wydawana nie musi być nowa, ale ma być czysta, zdezynfekowana. Więcej o zasadach przydziału.

Odzież i obuwie to własność pracodawcy i wymaga rozliczenia się.

 

Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, własnej odzieży i obuwia roboczego, ale tylko  za zgodą pracownika i spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym wypadku wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości  uwzględniający aktualne ceny odzieży i obuwia roboczego. Taki ekwiwalent nie stanowi podstawy wymiaru ubezpieczenia (społecznego i zdrowotnego). Zwolnienie ze składek wynika z §2 ust.1 pkt 6 rozporządzenia składowego.

Są ograniczenia w wypłacaniu ekwiwalentów za odzież – stanowiska na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

M_RP

468 ad