Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

» Posted by on Mar 17, 2016 in Blog o bhp, Informacje BHP, inne | Możliwość komentowania Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP została wyłączona

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  w zakładzie.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki  i techniki, w szczególności:

 

 • Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, uwzględniając:

– wymagania dotyczące rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, (Dz. U. 1996 r. nr 62, poz. 287), takich np. jak:

 • prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych
 • prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych
 • prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych
 • prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi
 • prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
 • prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych
 • prace na wiaduktach i mostach

– wymagania dotyczące rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – ustalanych przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając odpowiednie przepisy, do jakich należeć mogą np.:

 • prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych,
  w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny
  co najmniej z jednym pracownikiem
 • prace związane z montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach większych od 2 m
 • prace związane z konserwacją, montażem i naprawą dźwigów, suwnic, żurawi wieżowych
  i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych

  • prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem
  • prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości
  • prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m

– wymagania dotyczące prac na wysokości (każda praca wykonywana powyżej 1 m od podłoża jest pracą na wysokości)

 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
 • znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy
  o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy
  na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie
 • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców
468 ad