Komu posiłki i napoje w ramach BHP

» Posted by on Lis 25, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Komu posiłki i napoje w ramach BHP

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS?

Ten wpis będzie dotyczył posiłków i napojów a będzie tego więcej ….

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników.

Posiłki i napoje

Te kwestie są zapisane w art. 232 Kodeksu Pracy – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Istotne są rodzaje tych posiłków i napojów.

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,

3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

4) pod ziemią.

Ponadto pracodawca zapewnia posiłki pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Wydatek energetyczny trzeba zmierzyć lub policzyć, np. wykorzystując metodę szacunkowo-tabelaryczną Lehmanna. Nasza firma taką usługę realizuje.
Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek w postaci 1 dania gorącego, wydawać po 3-4 godzinach pracy, w trakcie przerw regulaminowych.

Posiłki nie mogą być dowolne a  powinny zawierać około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Pracodawca ustala w porozumieniu z przedstawicielami pracowników stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków w inny sposób.

Z podstawy składek ubezpieczeniowych jest wyłączona wartość świadczeń rzeczowych określonych w przepisach bhp. Zapewniając pracownikom posiłek profilaktyczny w stołówce zakładowej czy zapewniając produkty do przyrządzenia posiłków przez pracownika we własnym zakresie nie nalicza się składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.  W przypadku gdy pracodawca naliczy taki ekwiwalent nie będzie miało zastosowania zwolnienie z oskładkowania ZUS.

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest wykupienie bonów żywnościowych, kart żywnościowych.  Posiadacz takiej karty ma swobodę w wyborze pory i formy spożywania posiłku a pracodawca pewność, że będzie to wykorzystane w celu regeneracji po wysiłku związanym z wykonywaną pracą.

Napoje

Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie. Napoje nie powinny być limitowane-  powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

1) w warunkach gorącego mikroklimatu powyżej 25oC,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

 Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

M_RP

468 ad