Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

» Posted by on Wrz 6, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Kto zapłaci za wypadek ucznia w publicznej placówce oświatowej ?

Jeżeli wypadek ucznia wydarzy się w placówce publicznej odpowiedzialność będzie ponosiła gmina prowadząca placówkę, jeżeli miejsce opieki jest niepubliczne – odpowiedzialnym będzie podmiot prowadzący placówkę.

Poniżej opiszę konkretny wypadek.  Sprawa dotyczyła wypadku przedszkolaka na placu zabaw publicznej placówki oświatowej.

Do wypadku doszło w  na placu zabaw, dzieci bawiły się na zjeżdżalni. Poszkodowana została czterolatka, która spadła całym swoim ciężarem na rękę. Poinformowano o zdarzeniu rodziców, dyrekcja przedszkola nie wezwała pomocy lekarskiej. Ostatecznie u dziecka doszło do złamania ręki z przemieszczeniem.

Sprawa trafiła do sądu, który uznał, że gmina, jako organ prowadzący przedszkole, odpowiada za wypadek (opiekunka nie zachowała należytej staranności) i ma zapłacić poszkodowanej 20 tys. zł zadośćuczynienia.

Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Elblągu, stwierdzając odpowiedzialność gminy z art. 430 k.c. (odpowiedzialność zwierzchnika za podwładnego).

 treść wyroku sądu

z uzasadnienia:

(…)doszło do uchybienia polegającego na tym, że jego pracownikom można przypisać zarzut niedbalstwa – na skutek niezapewnienia takich warunków bezpieczeństwa wobec dzieci podczas czynności polegającej na zjeżdżaniu ze ślizgawki, które wyeliminowałyby możliwość doznania uszczerbku na ich zdrowiu. 

Dalej należy wyjaśnić, że do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom Przedszkole (…)numer(…)w P.było zobligowane na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 j.t.). Zgodnie z unormowaniem tego przepisu organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność, a do zadań takiego organu należy, m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Przepisy cytowanej ustawy stosuje się odpowiednio do przedszkola, a organ prowadzący odpowiada zatem za jego działalność (art. 3 pkt 1 i pkt 5 ustawy).

(…) w sprawie doszło do naruszenia przez personel przedszkola (…) przepisu § 40 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) Pracownik placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zobligowany był do zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

Uzupełniająco należy wskazać, że opisany problem dotyczy równiez złobków, klubów dziecięcych czy innych placówek świadczących tego typu usługi. W każdym wypadku odpowiedzialnym będzie podmiot prowadzący placówkę, a więc gmina lub w przypadku miejsca opieki niepublicznej – podmiot prywatny.

Z wyroków Sądów:

1. „Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy tylko uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości. Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli lub administracji szkolnej, podczas lekcji przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę” (wyrok SN II CR 643/73 OSP 1974/10/202).
2. „Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod jej opieką i nadzorem, wobec czego obowiązek należytego nadzoru obciąża szkołę również w stosunku do młodzieży, która nie ma zlecenia zajęć dodatkowych, ale w czasie gdy szkoła jest czynna, ma możność przebywania na szkolnym boisku” (wyrok SN I CR 260/71 OSNC 1972/4/71).
W przypadku ustalenia winy nauczyciela (umyślnej, nieumyślnej) będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego. Oznacza to, że odpowiedzialność organu prowadzącego placówkę oświatową nie wyklucza odpowiedzialności nauczycieli. 
Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, podstawy odpowiedzialności cywilnej organu prowadzącego szkołę mogą być różne, ale zawsze poszkodowany musi wykazać związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją powodującym. To oznacza, że musi on w postępowaniu udowodnić winę, że za powstanie szkody ponosi szkoła z tytułu czynu niedozwolonego.

M_RP

468 ad

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>