Poznaj komu przysługuje odszkodowanie z ZUS

» Posted by on Mar 10, 2015 in Blog o bhp, zus | Możliwość komentowania Poznaj komu przysługuje odszkodowanie z ZUS została wyłączona

Poznaj komu przysługuje odszkodowanie z ZUS

Miałeś wypadek przy pracy.

Ile?

za co?

jaki uszczerbek?

dostaniesz odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy można sobie sprawdzić jeszcze przed wizytą u lekarza orzecznika.  Nie ma on dowolności przy ustalania uszczerbku a posiłkuje się wytycznymi podanymi w   Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, który jest aktem wykonawczym do USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

I tak np.

Za utratę zębów, za każdy ząb  1% pozycja 22 wykazu
Staw łokciowy. Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej – w zależności od zaburzeń osi i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym:  

 • bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia ruchomości  prawa 5–15, lewa 5–10
 •  z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem prawa 15–30, lewa 10–25
 pozycja 117 wykazu
Utraty w obrębie palca wskazującego:    

 •  utrata opuszki prawy 5 lewy 3
 •  utrata paliczka paznokciowego prawy 7 lewy 5
 •  utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego prawy 8 lewy 5
 • utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3 prawy 12 lewy 10
 •  utrata trzech paliczków prawy 17 lewy 15
 •  utrata palca wskazującego z kością śródręcza prawy 23 lewy 20

 

pozycja 137 wykazu
Utrata paliczka paznokciowego palucha (stopy)         5% pozycja 174 wykazu
Ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych (w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, złamania kości tworzących staw, zranień, ciał obcych, blizn itp.) – w zależności od ich stopnia i dolegliwości:                                                  

 •  bez zniekształceń 1–15
 • ze zniekształceniem, upośledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy 15–25
 • powikłane przewlekłym zapaleniem kości i stawu, przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi itp. 25–40
  pozycja 162 wykazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie dane http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000954&min=1

Jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej.

Orzeczenie lekarza orzecznika zawiera opis naruszenia sprawności organizmu i procentowe ustalenie stopnia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz numer pozycji w ocenie procentowej.

Od orzeczenia – decyzji można się odwołać.

By starać się o odszkodowanie

w wyniku wypadku przy pracy należy zacząć od wniosku, który ma zawierać

dane identyfikacyjne:  płatnika składek: numery NIP i REGON, a w przypadku gdy płatnikowi nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

ubezpieczonego: numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Na ten wniosek płatnik składek – pracodawca kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:

1) protokół powypadkowy;

2) prawomocny wyrok sądu pracy;

3) kartę wypadku;

4) decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;

5) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;

6) odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przekazuje do ZUS celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wypłatę należnego odszkodowania.

Sam pracownik może zgłaszać wniosek do ZUS ale tylko w przypadku zgłaszania przez ubezpieczonego wniosku o jednorazowe odszkodowanie w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zakład ustala, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika

do pobrania druki  http://mirp.pl/info-bhp/

 

468 ad