Czy środki higieny osobistej oZUSowane?

» Posted by on Lis 23, 2014 in Blog o bhp, zus | 0 comments

Czy środki higieny osobistej oZUSowane?

Od jakich świadczeń wynikających z BHP należy opłacić składki ZUS?

Ten wpis będzie dotyczył środków higieny osobistej a to dopieru początek….

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, obligatoryjnie. Kodeks pracy i art. 207 wskazuje, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Ponadto przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Przepisy nakładają szereg obowiązków na pracodawcę i wymagań jak mają te bezpieczne i higieniczne warunki wyglądać. Kosztami nie ma obciążać pracowników.

Co do zasady wszelkie świadczenia wynikające z przepisów bhp powinien zapewnić przekazując je w naturze, jednak w niektórych przypadkach może wypłacić ekwiwalenty za te świadczenia. Gdy spełniają one określone warunki będą bez naliczenia składek ZUS.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

Środki higieny osobistej

Z art. 233 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Z kolei art. 115 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obliguje pracodawcę do zapewnienia dostarczania pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.  Jest wyraźny obowiązek dostarczenie środków higieny w postaci mydła, pasty czy ręcznika. Jeśli pracodawca zastąpi to ekwiwalentem będzie zobowiązany doliczyć wypłacane kwoty do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Środki higieny muszą być w naturze.

M_RP

468 ad