Poznaj ewidencje w BHP

» Posted by on Lis 20, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Ewidencje wymagane przepisami prawa

Ewidencjonować? (bo to wiąże się z biurokracją) czy nie ewidencjonować

Poniżej minimum jakie trzeba ewidencjonować  w firmie w obszarze BHP. Skorzystaj z mojej ściągi.

Ewidencje

Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego- wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży §8 rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (…)
Karta ewidencji czasu pracy
Ewidencja pracowników  wykonujących prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP Art. 41 ust.4 ustawy o emeryturach pomostowych
Spis substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin i stwarzającej zagrożenie art. 221 § 2 k.p.mirp-logo.jpg

M_RP

468 ad