W czasie kierownika

» Posted by on Paź 4, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

W czasie kierownika

Ograniczenie pracy w godz. nadliczbowych dla kierowników
Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wskutek niezależnej od nich wadliwie organizowanej pracy zmuszane są systematycznego przekraczania norm czasu pracy. Czas pracy kierowników powinien być tak planowany, aby mogli oni wykonać pracę w 8h na dobę.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13.02.2014r. III APa 63/13

Kto jest kierownikiem wyodrębnionej komórki organizacyjnej
Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 114/04, OSNP 2005/16/245 uznał, że do takich osób należy zaliczyć wyłącznie kierowników sprawujących kontrolę i nadzór nad wykonywanymi przez podległych mu pracowników zadań.

Art. 151.4 k.p. nie będzie również obowiązywał jeśli okaże się, że pracownik oprócz sprawowania nadzoru wykonuje jednocześnie pracę na równi ze swoimi podległymi pracownikami

(wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r., sygn. akt II PK 114/04, OSNP 2005/16/245 oraz z dnia 17 listopada 1981 r., sygn. akt I PR 92/81, OSNC 1982/5-6/82).

468 ad