Posts made in Listopad, 2014

Wykaż się wykazem BHP

»Posted by on Lis 21, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Wykazy wymagane przepisami prawa Co być musi w firmie, też masz?  Skorzystaj z mojej ściągi. Wykazy Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz prac monotonnych lub wykonywanych z góry ustalonym tempie Art. 145 §2 KP Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym Art. 1511 §4 KP Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy § 80.2 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Art. 41 ust.4 ustawy o emeryturach pomostowych Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia...

read more

Poznaj ewidencje w BHP

»Posted by on Lis 20, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Ewidencje wymagane przepisami prawa Ewidencjonować? (bo to wiąże się z biurokracją) czy nie ewidencjonować Poniżej minimum jakie trzeba ewidencjonować  w firmie w obszarze BHP. Skorzystaj z mojej ściągi. Ewidencje Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego- wypłaty ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży §8 rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (…) Karta ewidencji czasu pracy Ewidencja pracowników  wykonujących prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP Art. 41 ust.4 ustawy o emeryturach...

read more

Zarejestruj co potrzeba w BHP

»Posted by on Lis 19, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Rejestry wymagane przepisami prawa Jest ich sporo czy na pewno w swojej firmie masz je i wiesz co nimi zrobić. Skorzystaj z mojej ściągi. Rejestry Rodzaj Podstawa prawna Uwagi Rejestr wypadków przy pracy Art. 234 §3 KP Przechowywanie 10 lat Rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby Art. 235 §4 KP Przechowywanie 10 lat Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy Art. 227 KP i § 18 rozporządzenia MZ w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Przechowywanie 40 lat,pomiary 3 lata Rejestr prac wykonywanych:- w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, rejestr...

read more

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

»Posted by on Lis 15, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Jak jest z okularami w pracy z komputerem

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) mówi wprost o okularach a nie o „urządzeniach korygujących wzrok” jakim są szkła kontaktowe. Nie każdemu pracownikowi będą okulary zapewnione. Warto na tę okoliczność wprowadzić stosowne zarządzenie, w którym pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza jeżeli: –    badania okulistyczne przeprowadzone w ramach...

read more

Zmiany w umowach na czas określony

»Posted by on Lis 1, 2014 in Blog o bhp | 0 comments

Zmiany w umowach na czas określony

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że nieuzasadnione wykorzystywanie umów o pracę na czas określony zostanie ograniczone. W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, w której znaleźć mają się m.in. przepisy uzależniające długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. – Według nowych przepisów liczba rodzajów umów o pracę zostanie zmniejszona z 4 do 3. – Utrzymane zostaną umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Oznacza to równocześnie rezygnację z umów o pracę na czas wykonania określonej pracy. Jak tłumaczy projektodawca „Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich...

read more